Studie dopadů eIDAS

Víte jaké dopady má eIDAS do činností a procesů vaší organizace?

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu postavilo před mnoho organizací zásadní otázku, jak správně pracovat s elektronickými dokumenty. Toto nařízení s účinností od 1. 7. 2016 ruší původní směrnici 1999/93/ES, na které je založen současný zákon o elektronickém podpisu 227/2000 Sb., ale i další právní předpisy týkající se této oblasti. Ty tak bude nutné nahradit či novelizovat.

VÍTE, JAKÝ DOPAD BUDE MÍT EIDAS NA VAŠI ORGANIZACI?

Předmětem nabídky je vypracování studie dopadů nového evropského nařízení eIDAS do činností a procesů organizace především v oblasti práce s elektronickými dokumenty, elektronickým podpisem/značkou a dalších služeb vytvářejících důvěru. Cílem je identifikovat oblasti, které jsou nařízením eIDAS přímo nebo zprostředkovaně ovlivněny a navrhnout vhodná doporučení a opatření tak, aby bylo zajištěno správné nastavení procesů a bezproblémový chod informačních systémů v souladu s platnou evropskou i národní legislativou po 1. červenci 2016.

Hlavním přínosem studie je identifikace oblastí/procesů a zhodnocení míry vlivu nařízení eIDAS na fungování organizace podle jednotné metodiky s důrazem na časové hledisko a finanční náročnost zaváděných změn.

VÝSTUPY STUDIE

  • Popis problematiky a terminologie

  • Přehled aktuální legislativy

  • Identifikace ICT procesů a informačních systémů ovlivněných eIDAS

  • Popis procesů využívajících elektronický podpis/značku včetně vstupů a výstupů z organizace

  • Klasifikace dopadů do procesů a návrh opatření pro zajištění souladu

  • Identifikace rizik souvisejících s neúplnou legislativou a normami
  • Změny související s nařízením z pohledu uživatele resp. správce IS

  • Shrnutí a zhodnocení dopadů a náročnosti dosažení shody s eIDAS

MÁM ZÁJEM O ZPRACOVÁNÍ STUDIE

SOUVISEJÍCÍ REFERENCE