Etický kodex

Cílem společnosti SEFIRA spol. s r.o., jejích zaměstnanců a odpovědných osob je působit na vysoké morální úrovni. Oporou k tomuto cíli je nám Etický kodex, který staví na hodnotách naší společnosti a vysvětluje, jaké chování sami podporujeme a očekáváme od našich partnerů.

Obecné zásady

Při našem podnikání dodržujeme etické zásady a právní normy a ke svým partnerům přistupujeme s respektem.

 • Řídíme se interní řídicí dokumentací, vycházející z platných a účinných právních předpisů, příslušných norem Evropské unie a OSN, jakož i naším etickým kodexem.
 • Respektujeme etická pravidla a interní dokumentaci ostatních společností (jsou-li veřejně přístupná, nejsou-li tato v rozporu s právními předpisy a etickým kodexem naší společnosti), stejné chování očekáváme i od obchodních partnerů a zákazníků.
 • Nepodporujeme a netolerujeme podvodné jednání, korupci, porušování pravidel hospodářské soutěže, diskriminaci nebo obtěžování v žádné formě.
 • Předcházíme a zamezujeme možnému střetu zájmů soukromých aktivit a zastávané pracovní pozice.
 • Poskytujeme včasné, spolehlivé a přesné informace vlastníkům, veřejným orgánům a veřejnosti.
 • V obchodní činnosti respektujeme právo na konkurenci a soutěžní právo s přesvědčením, že výhradně férová konkurence a transparentní trh mohou svobodně rozvíjet společnost jako takovou.
 • Nepřijímáme ani neposkytujeme žádné mimořádné výhody jakéhokoliv druhu.

Zákazníci

Se všemi našimi zákazníky vždy jednáme transparentně a čestně.

 • Naše služby poskytujeme kvalifikovaně, profesionálně. Hledáme taková řešení, která v nejvyšší možné míře vyhovují potřebám zákazníků.
 • V souladu s nejlepšími dostupnými znalostmi poskytujeme srozumitelné, nezaujaté, úplné, aktuální a nezavádějící informace.

Zaměstnanci

Svým zaměstnancům vytváříme pozitivní pracovní prostředí, kde mohou rozvíjet svůj potenciál a profesně růst. Neakceptujeme jakoukoliv formu diskriminace a obtěžování.

 • Usilujeme o silný a pevný vztah se zaměstnanci založený na vzájemné úctě a důvěře. Prosazujeme spravedlivý přístup ke všem zaměstnancům.
 • Chování v souladu s etickými normami a hodnotami vyžadujeme od všech zaměstnanců bez ohledu na jejich pracovní zařazení.
 • Respektujeme příslušné normy Evropské unie v oblasti zaměstnaneckých vztahů. Ctíme úmluvy Mezinárodní organizace práce a Organizace spojených národů.
 • Nepřipouštíme diskriminaci, přímou či nepřímou, obtěžování v jakékoli formě, zaměstnávání dětí a nucenou práci.
 • Ctíme svobodu sdružování a ochranu soukromí.
 • Nabízíme zaměstnancům odpovídající možnosti odborného a osobního rozvoje a motivujeme je k využívání těchto nabídek, jež zvyšují jejich schopnosti a dovednosti.
 • Podporujeme zaměstnance, kteří přispívají k trvalému úspěchu naší společnosti svými odbornými znalostmi a schopnostmi.
 • Vzájemně se respektujeme, poskytujeme si včasné, spolehlivé a přesné informace.
 • Nezneužíváme získané informace pro osobní prospěch a pro jakoukoliv činnost, která by byla v rozporu s právním řádem ČR nebo s pravidly a hodnotami naší společnosti.
 • Jakákoliv občanská či politická angažovanost zaměstnanců nesmí poškozovat dobrou pověst naší společnosti. Zaměstnanec se musí zdržet případného konfliktu zájmů nebo činností, které jsou v rozporu s jeho pracovními aktivitami pro naši společnost.

Vlastníci

Naše společnost jedná v zájmu, ve kterém byla svým vlastníkem založena.

 • Pravidelně informuje svého vlastníka o své strategii, aktuální finanční situaci a dosažených výsledcích.
 • Při řízení svědomitě aplikujeme zásadu poctivosti, odpovědnosti a transparentnosti.

Dodavatelé

S našimi dodavateli vždy jednáme s respektem a poctivostí. Požadujeme od nich dodržování našich etických standardů a pravidel.

 • S dodavateli jednáme na základě vzájemného respektu a poctivosti.
 • Od obchodních partnerů očekáváme vedle dodržování smluvních závazků také dodržování všech zákonných i etických pravidel včetně ochrany životního prostředí a boje s korupcí.
 • Obchodní vztahy navazujeme pouze s partnery, kteří mají dobrou pověst a kteří se při svém podnikání zabývají zákonnými činnostmi a jejichž prostředky pocházejí z legitimních zdrojů.
 • Dodržujeme pravidla mezinárodního obchodu.

Veřejná správa, ostatní instituce a média

V našem podnikání se chováme apoliticky a k orgánům státní správy přistupujeme s respektem a vzájemnou úctou. Informace poskytované veřejnosti musí být vždy objektivní a pravdivé.

 • Veškeré své oficiální dokumenty uchováváme v souladu s příslušnou legislativou.
 • Spolupracujeme v plném rozsahu se státními orgány a institucemi veřejné správy.
 • Zakládáme vztahy na principu korektnosti, transparentnosti a respektování rolí obou stran.
 • Veřejnosti poskytujeme aktuální, kompletní a obsahově správná sdělení prostřednictvím autorizovaných osob.
 • Reklamu, jejíž obsah musí být vždy pravdivý, využíváme v souladu se základními etickými hodnotami občanské společnosti.
 • Sociální sítě využíváme výhradně pro podporu našeho podnikání a obchodního modelu.
 • Chráníme interní informace a bráníme jejich úniku či zneužití pro získání neoprávněných výhod.

Firemní pohostinnost a dary, charitativní dary, sponzoring

Nesmíme vyžadovat, přijímat či nabízet firemní pohostinnost a dary, které mohou ovlivňovat naše obchodní rozhodnutí nebo obchodní rozhodnutí těch, se kterými spolupracujeme.

 • Poskytnuté či přijaté firemní pohostinnost a dary musí být vhodné a v souladu s místními zákony a zvyky a nesmí dostávat příjemce do pozice, kdy by byl dárci čímkoliv povinován
 • Neposkytujeme dary politickým stranám a hnutím, ani organizacím, nadacím, spolkům, ani právnickým či fyzickým osobám, které jsou v úzkém vztahu s politicky exponovanými osobami.
 • Tyto aktivity nikdy nevyvíjíme za účelem získání neoprávněné výhody.
 • Neposkytujeme žádné dary oborovým svazům či organizacím prosazujícím oborové zájmy.
 • Neposkytujeme finanční příspěvky organizacím či osobám v případech, kdy hrozí střet zájmů.

Compliance

Naše společnost, její zaměstnanci a odpovědné osoby se zavazují při svých aktivitách a při své práci dodržovat všechny etické zásady stanovené tímto etickým kodexem.

 • Tento Etický kodex schválil ředitel společnosti SEFIRA spol. s r.o. jako závazný pro zaměstnance a členy statutárních orgánů společnosti.
 • Odpovědnost za realizaci Etického kodexu náleží statutárnímu orgánu společnosti, jenž musí zabezpečit, aby byli všichni zaměstnanci a odpovědné osoby s kodexem seznámeni.
 • Naše společnost odmítá tolerovat jakékoliv porušení zásad Etického kodexu. Zaměstnanci a odpovědné osoby jsou si vědomi, že svými rozhodnutími a svým jednáním mohou vystavit sebe i naši společnost trestněprávním či občanskoprávním postihům, proto musí jednat tak, aby nepáchali trestnou činnost a neporušili právní předpisy a vnitřní předpisy.
 • Ti z nás, kteří prokazatelně poruší platné a účinné právní předpisy, interní předpisy či Etický kodex, budou čelit nejen sankcím vyplývajícím ze zákona (např. porušení pracovních povinností v rámci zákoníku práce), ale i disciplinárním postihům.

Přijímání podání, vyjadřování obav

Sdělováním oprávněných obav a stížností chráníme nejen naši společnost, ale i své kolegy, zákazníky a jiné zainteresované osoby.

 • Své připomínky sdělujeme co nejdříve v rámci důvěrného sdělení, které může zůstat v anonymitě (s možností ztížení dosažení nápravy), bez jakýchkoliv obav z následného postihu.
 • Podněty a námitky je možné vznášet svému nadřízenému či jinému vedoucímu pracovníkovi společnosti či adresované HR managerovi prostřednictvím e-mailové adresy prace@sefira.cz.

Účinnost

Tento etický kodex nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019.