Strategické poradenství

Nepřetržitě zvyšujeme kvalitu nabízených služeb s cílem vytěžit z potenciálu informačních technologií pro naše zákazníky maximum

Společnost SEFIRA se specializuje na dodávky IT řešení a služeb vytvářejících důvěru v digitálním prostředí Evropské unie. Zaměřuje se na implementace moderních paperless řešení pro důvěryhodné vytváření, zpracování a uchovávání elektronických dokumentů a poskytování konzultačních služeb. SEFIRA nabízí poradenství k přechodu organizace na paperless, vypracování studie dopadů nařízení eIDAS a konzultace k elektronické identifikaci.

ANALÝZY A KONZULTACE V OBLASTI PRÁCE S DOKUMENTY

 • Analýza procesů souvisejících se zpracováním dokumentů
 • Analýza správného využití standardů v oblasti práce s el. dokumenty
 • Posouzení souladu IS organizace ve vztahu k české a evropské legislativě
 • Analýza architektury systémů pracujících s dokumenty
 • Analýza bezpečnosti zpracování a dlouhodobého uchovávání dokumentů
 • Studie zaměřená na strategii přechodu na paperless přístup

STUDIE DOPADŮ eIDAS

Předmětem nabídky je vypracování studie dopadů nového evropského nařízení eIDAS do činností a procesů organizace především v oblasti práce s elektronickými dokumenty, elektronickým podpisem / značkou a dalších služeb vytvářejících důvěru. Cílem je identifikovat oblasti, které jsou nařízením eIDAS přímo nebo zprostředkovaně ovlivněny a navrhnout vhodná doporučení a opatření tak, aby bylo zajištěno správné nastavení procesů a bezproblémový chod informačních systémů v souladu s platnou evropskou i národní legislativou po 1. červenci 2016.

Hlavním přínosem studie je identifikace oblastí/procesů a zhodnocení míry vlivu nařízení eIDAS na fungování organizace podle jednotné metodiky s důrazem na časové hledisko a finanční náročnost zaváděných změn.

Máte zájem o vytvoření studie dopadů eIDAS?

Kontaktujte nás

PODPORA PŘI VÝBĚRU ŘEŠENÍ

 • Marketingový průzkum trhu a zpracování vstupní analýzy
 • Návrh architektury řešení pro vytváření, správu a dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů
 • Technická specifikace řešení
 • Návrh rozsahu technické podpory a způsobu jejího zabezpečení
 • Analýza a návrh optimální struktury lidských zdrojů
 • Analýza rizik a návrh opatření pro jejich řízení, zmírnění resp. eliminaci
 • Analýza nákladů na pořízení IS a jeho provozování po celou dobu životního cyklu
 • Návrh zadávací dokumentace

IMPLEMENTACE A INTEGRACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

SEFIRA má bohaté zkušenosti z rozsáhlých zakázek zahrnujících projektové řízení, implementaci vlastních řešení a integraci technologií třetích stran. V takových případech je SEFIRA garantem komplexní dodávky a zajišťuje dohled nad efektivní realizací a plněním hlavních cílů projektu ve smyslu termínů, rozsahu řešení, nákladů, rozpočtu a kvality.

SOUVISEJÍCÍ REFERENCE