Project Description

Ministerstvo zemědělství ČR

Realizované projekty

  • Studie dopadů nařízení eIDAS

    Vypracování studie dopadů nového evropského nařízení eIDAS do činností a procesů organizace v oblasti práce s elektronickými dokumenty, elektronickým podpisem/značkou a dalších služeb vytvářejících důvěru. Cílem studie bylo identifikovat oblasti, které jsou nařízením eIDAS přímo nebo zprostředkovaně ovlivněny a navrhnout vhodná doporučení a opatření tak, aby bylo zajištěno správné nastavení procesů a bezproblémový chod informačních systémů v souladu s platnou evropskou i národní legislativou po 1. 7. 2016. Hlavním přínosem studie bylo zhodnocení míry vlivu nařízení eIDAS na fungování organizace podle jednotné metodiky, detailní pohled na architekturu informačních systémů a návrh konkrétních opatření pro stav „eIDAS ready“ s důrazem na časové hledisko a finanční náročnost zaváděných změn.

Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro oblast zemědělství, vodní hospodářství, potravinářský průmysl a pro správu lesů, myslivosti a rybářství, mimo území národních parků.

Obor působnosti
státní organizace

Počet zaměstnanců
5 431

Internetové stránky
www.eagri.cz