Project Description

Český úřad zeměměřický a katastrální

Realizované projekty

  • Důvěryhodný elektronický archiv OBELISK Trusted Archive

    Správa dokumentů souvisejících s vykonáváním zákonem požadovaných činností je jedním ze základních a kritických procesů, procházejícím napříč celou organizací. ČÚZK ročně obdrží pouze v rámci vedení správy katastru nemovitostí až 10 milionů stránek dokumentů. Jejich zpracování v listinné podobě bylo proto dále neudržitelné.

    Z tohoto důvodu bylo nutné zajistit, aby dokumenty, obdržené v elektronické formě nebo převedené do této formy autorizovanou konverzí, mohly být dále zpracovávány a archivovány a výstupní dokumenty v elektronické podobě mohly být snadno doručovány přímo do datových schránek.

    Nasazením produktů OBELISK se ČÚZK stal první institucí svého druhu v ČR využívající v komplexní míře možností důvěryhodné elektronické archivace, které jsou dány stávající českou a evropskou legislativou. Vzhledem k jednoznačným a řízeným pracovním postupům při pořizování dokumentů, jejich zpracování a archivaci, pomoci využití bezpečnostních prvků elektronického podpisu a časového razítka, lze 100% zaručit pravost elektronického dokumentu či jeho digitální podoby vůči originálu v konkrétním čase. Kdykoli je možné prokázat, že uložené dokumenty, ať již elektronicky vytvořené nebo převedené z listinné podoby prostřednictvím autorizované konverze, mají stejnou právní validitu a důvěryhodnost, jako dokumenty listinné. Výsledkem je skutečnost, že u řady dokumentů je možné uchovávat pouze jejich elektronickou podobu, bez nutnosti úschovy formy listinné. Řešení splňuje odpovídající legislativní požadavky, mezinárodní normy a standardy a nastiňuje další možný směr vývoje v této oblasti.

  • Implementace a správa HSM jako QSCD

    Předmětem dodávky byly služby spojené s přechodem stávajících HSM modulů do režimu kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických pečetí a zajištění jejich provozu.

Nasazené produkty

Český úřad zeměměřický a katastrální je ústředním správním úřadem zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky se sídlem v Praze. Orgány jím řízené zajišťují státní správu v oblasti evidence nemovitostí a věcných práv k nim, kterou představuje katastr nemovitostí České republiky. Kromě toho zajišťují zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu.

Obor působnosti
státní správa

Počet zaměstnanců
5 070

Internetové stránky
www.cuzk.cz