Digitální spisovna zajišťuje dlouhodobé uložení dokumentů a spisů, které byly spisovou službou uzavřeny a vyřízeny.

OBELISK Digitální Spisovna nabízí specifické funkce, které naplňují požadavky na provoz spisovny jako funkční složky elektronické spisové služby vyplývající ze zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, vyhlášky 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a národního standardu pro elektronické systémy spisové služby NSESSS.

Hlavní přínosy

sefira-ikona-monitor-2

Dosažení shody se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě pro práci s dokumenty ve spisovně

sefira-ikona-databaze

Komplexní pokrytí skartačního řízení včetně komunikace s nadřazeným archivem

Dlouhodobá důvěryhodná péče o dokumenty uložené ve spisovně

Funkce OBELISK Digitální spisovna

 • Možnost ručního i automatického vkládání dokumentů
 • Vstupní kontrola přijatých dokumentů
 • Sledování a řízení stavu přijatých dokumentů
 • Evidence událostí souvisejících s uložením, přístupem a manipulací s dokumenty
 • Uložení dokumentu i v případě nedostupnosti cílového úložiště

 • Tvorba a editace metadatových položek

 • Vyhledávání a poskytování uložených dokumentů

 • Full-textové vyhledávání v rámci vybraného dokumentu

 • Zobrazení detailu dokumentu

 • Rychlý náhled na dokumenty

 • Možnost stažení dokumentu

 • Zapůjčení dokumentů k badatelské činnosti (Badatelský deník)

 • Evidence listinných dokumentů

Pro dlouhodobou péči o uložené dokumenty využívá OBELISK Digitální Spisovna služeb dlouhodobého uchovávání elektronických podpisů, pečetí a časových razítek v souladu s Nařízením eIDAS.

CO NABÍZÍ DIGITÁLNÍ SPISOVNA?

V rámci skartačního řízení OBELISK Digitální spisovna poskytuje následující operace:

 • Sestavení skartačního návrhu

 • Vyjmutí určených SIP ze skartačního návrhu

 • Schválení skartačního návrhu

 • Export skartačního návrhu ve formě SIP bez komponent dle NSESSS pro potřeby provedení skartačního řízení v nadřazeném archivu původce

 • Zpracování odpovědní dávky z nadřazeného archivu dle NSESSS

 • Export SIP dle NSESSS včetně komponent pro uložení v nadřazeném archivu

 • Vymazání dokumentů a spisů, které prošly skartačním řízením

 • Vyhledávání a prohlížení historie provedených skartačních řízení