24. dubna 2018 | Vila Grébovka | Praha

DIGITAL TRUST & PAPERLESS CONFERENCE

6. ročník

BEZPAPÍROVÁ SPOLEČNOST
PRVNÍ KROK V DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI

Digitální transformace společnosti je jedním ze základních předpokladů úspěšného fungování v digitálním prostředí.

Digitalizaci vidíme všude kolem nás – rozvoj eGovernmentu, zavádění nových obchodních modelů, produktů a služeb, vzrůstající využívání cloudových služeb a sociálních sítí. Důležitým předpokladem digitální transformace je přechod organizace na 100% bezpapírové procesy. Jejich podstatou je zvládnutí práce s digitální identitou a technicky i legislativně správné využívání služeb vytvářejících důvěru.

Ty představují základní stavební kameny úplné digitalizace a zavádění nových efektivnějších business procesů. Konference je především praktickým průvodcem na cestě k bezpapírové společnosti. Z této konference neodejdete s otázkami, ale s konkrétními odpověďmi.

Hlavní témata

 • Vize digitální transformace
 • eGovernment a digitální důvěra v zahraničí
 • Paperless jako součást digitální transformace
 • Elektronická identita a možnosti jejího využití
 • Služby vytvářející důvěru v prostředí veřejných organizací a komerčních společností
 • Vzdálený elektronický podpis
 • Kvalifikovaná pečeť
 • Přechod k bezpapírové organizaci: Vize – Analýza – Realizace
 • Infrastruktura digitální důvěry

Případové studie

 • ČVUT: Centrální řešení vzdáleného el. podepisování ČVUT
 • ČEZ: Garantované úložiště médií
 • Grantová agentura České republiky: Archiv pro agendové systémy
 • Kooperativa pojišťovna: Bezpapírová pojišťovna: Od vize až k realizaci
 • Zahraniční zkušenosti implementace eIDAS

Přínosy konference

 • Vysvětlení základních pojmů moderního paperless
 • Vyjasnění role digitální důvěry v procesu digitální transformace
 • Formulace vize bezpapírové organizace jako zásadního kroku v digitální transformaci
 • Představení kroků vedoucích k bezpapírové organizaci při zachování osvědčených business aplikací
 • Vymezení legislativního rámce digitální důvěry ve vztahu k eIDAS, ZoSVD či GDPR
 • Konkrétní a praktický návod na implementaci infrastruktury digitální důvěry

9:30 – Keynotes

eGovernment & legislativa

Zdeněk Pilz, Místopředseda představenstva ICT Unie

eGovernment and Digital Trust, experience from abroad

Jordi Buch, VP Marketing and Sales, Safelayer Secure Communications

In this presentation, Jordi Buch, VP Marketing and Sales of Safelayer will discuss the global trends about the new electronic identification and trust services solutions. His expert analysis will define the main influences within the market and the required products evolutions to match the new demand. This vision as a software provider will be built on past experiences and project outlines on developing such technologies for the public and the private organisations.

Právní pohled na vzdálený elektronický podpis

Josef Donát, Partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL

Nařízení eIDAS zpřístupňuje nové cesty, jak jednat s právními účinky v online prostředí. Ne vždy však uživatel disponuje znalostmi nebo technickými prostředky, aby byl schopen naplnit veškeré požadavky pro elektronickou identifikaci a službu vytvářející důvěru. Za této vědomosti začínají na trhu fungovat soukromé subjekty, které nabízejí tzv. vzdálené podepisování. Obsahem prezentace ke vzdálenému podepisování je v první řadě popis povahy nařízení eIDAS a nových obchodních příležitostí, které nabízí. Na druhém místě jsou rozebrány podmínky, které musí služba v rámci certifikačního procesu splnit, aby mohla být považována za důvěryhodnou a způsobilou poskytovat elektronický otisk. Na třetím místě je to samotná povaha fungování služby vzdáleného podepisování, kterou je poskytnutí uživatelova klíče pro centrální úložiště, aniž by nad ním uživatel ztratil kontrolu, následné zaslání žádostí o podpis a ověřování uživatele. Konečně na čtvrtém je to podrobný rozbor zmíněných aspektů, včetně způsobu ověřování uživatele a způsobu dokazování ochrany uživatelova privátního klíče.

Digitální transformace – vše potřebné již máme, jen odvaha změnit se nám chybí

Ondřej Jaroš, Senior Manager, KPMG Česká republika

Co potřebujeme k tomu, abychom transformovali svoje podnikání? Inovace společně se změnou paradigmat a kultury podniku. Základem je ale vždy solidní infrastruktura.

11:10 – Základní stavební kameny paperless řešení

Nová digitální doba

Josef Smolka, IT Architect, SEFIRA

Retrospektivní pohled z doby na sklonku života vesmíru, kdy si naše nesmrtelné čistě digitální já ve všech možných variantách užívá možností neomezeného energetického zdroje a výpočetního výkonu, do současnosti, kdy hledáme cestu, jak svázat fyzickou osobu s digitální identitou. Na dobu, kdy hledáme možnosti, co všechno může digitální identita dělat, a hledáme hranice technické i etické pro lidi i umělou inteligenci.

Elektronická identita

Petr Dolejší, Senior Business Consultant, SEFIRA

Ať se nám to líbí nebo ne, pokud chceme plnohodnotně fungovat v digitálním světě, musíme se umět tomuto světu „představit“. Jinými slovy stejně jako ve světě reálném musí být jednotliví účastníci schopni prokázat svoji identitu, aby bylo zřejmé, kdo dané jednání/činnost provádí, příp. čím jménem. A pro tyto účely je řešení elektronické identifikace a el. identity přesně to, co potřebujeme. V rámci přednášky si představíme, jaké se dnes využívají možnosti i jaké jsou aktuální plány i jak se liší požadavky na el. identifikaci pro jednotlivé segmenty.

Služby vytvářející důvěru

Jan Tejchman, Senior Solution Consultant, SEFIRA

Předpokladem k úspěšnému přechodu na bezpapírové procesy je vyřešení digitální důvěry elektronických dokumentů. Jejich podstatu tvoří služby vytvářející důvěru definované nařízením eIDAS. O jakých službách vlastně mluvíme? Jakou úlohu v nich mají elektronický podpis, pečeť a časové razítko? Jsou již k dispozici kvalifikované prostředky pro jejich vytváření?

13:05 – Bezpapírová společnost jako projekt

Vize bezpapírové organizace

Radek Šourek, Development and Services Director, SEFIRA

Ve skutečně bezpapírově fungující organizaci nestačí pouze papírové dokumenty digitalizovat, archivovat a s digitalizovanými dokumenty dále pracovat elektronicky. Papírové dokumenty zde ideálně nemají vůbec vznikat. Lze toho v praxi dosáhnout? Nač je třeba se při realizaci takové vize připravit? Jak k tomu v různých typech organizací přistoupit? A co taková změna vlastně může přinést?

Studie přechodu na paperless

Michal Hanzal, Business Consultant, SEFIRA

Přechod k principům paperless v organizaci zpravidla znamená zásadní změnu myšlení a fungování jednotlivých procesů pracujících s elektronickými, ale i analogovými, dokumenty a na ně navazujících činností. Vypracování studie primárně řeší dvě základní oblasti. V první řadě je to zmapování aktuálního stavu procesů a práce s dokumenty. To organizaci pomáhá v uvědomění si „Jak jsme na tom?“ a nastiňuje cestu, kterou je potřeba se vydat pro nastavení nových paperless procesů, případně úpravu stávajících tak, aby paperless principy ctily. Návrh způsobu přechodu na paperless a s tím úzce související budování technické IT infrastruktury je pak druhým nedílným celkem spadající do studie přechodu. Přednáška „Studie přechodu na paperless“ nastiňuje potřebné vstupy a na reálných příkladech ilustruje postup a výstupy takové studie.

Paperless infrastruktura

Jan Tejchman, Senior Solution Consultant, SEFIRA
Petr Diviš, Senior System Engineer, DELL EMC

Koncepční a architektonicky správnou implementaci digitální důvěry pro elektronické dokumenty představují infrastrukturní služby, které jsou k dispozici pro všechny provozované informační systémy a aplikace. Výsledkem je centrální řešení pro řízené vytváření, přijímání, ověřování a dlouhodobé důvěryhodné uchovávání elektronických dat a dokumentů. V rámci prezentace představíme Digitální archiv – základní stavební kámen infrastruktury bezpapírové organizace. Certifikované řešení, které spojuje logickou vrstvu pro dlouhodobé důvěryhodné uchování elektronických podpisů, pečetí a časových razítek dle eIDAS a fyzickou bezpečnost objektového úložiště.

Bezpapírová Kooperativa a výzvy digitální transformace

Václav Trejdl, Vedoucí odboru uživatelské podpory obchodu v rámci úseku IT, Kooperativa pojišťovna

Zvyky a nároky zákazníků na digitální interakci se mění a i tradiční a do jisté míry konzervativní odvětví jako je pojišťovnictví nezůstává stranou. Pojišťovna Kooperativa na tyto proměny reaguje konceptem Bezpapírové společnosti s cílem vytvořit ekosystém základních služeb v oblasti digitální důvěry a tvorby digitálních dokumentů s jejichž pomocí lze budovat business služby s vysokou přidanou hodnotou a plnit požadavky měnícího se legislativního prostředí.

14:45 – Best Practices

Case Study: PKI & eIDAS projects, experience from abroad

Rocío Martínez, Regional Sales Director, Safelayer Secure Communications

Using international case studies and multiple user experience scenarios, as a technical and commercial expert, Rocío Martínez, will define the concerns on issuing different identity credentials. The presentation will debate on few main topics as identification, authentication and electronic signature infrastructures deployment. Therefore, we will discuss how the evolution to mobility and cloud contexts matter.

Case study: Centrální řešení vzdáleného el. podepisování ČVUT

Petr Chlumský, IT Security Consultant, SEFIRA

Největší česká technická univerzita se rozhodla pro unikátní krok v oblasti zajištění důvěry digitálních dokumentů – centrální řešení pro vzdálený elektronický podpis. Přednáška představuje zvolené technické řešení na technologiích Safelayer TrustedX eIDAS Platform a Thales nShield Connect HSM.

Case study: Úložiště médií, ČEZ

Petr Dolejší, Senior Business Consultant, SEFIRA

Většina uživatelů dnes chápe digitální dokument ve formátu PDF jako elektronický ekvivalent listinných dokumentů. Pro vybrané úlohy však lze za elektronický dokument považovat i multimediální soubory jako jsou např. audio záznamy z call center či vizuální obrazové záznamy (fotografie, videa) dokumentující požadované skutečnosti – např. záznam provedené kontroly zařízení, což je případ projektu Úložiště médií ve Skupině ČEZ. Lze i pro tyto dokumenty zajistit odpovídající důvěru v el. světě jako pro „klasické“ el. dokumenty?

Case study: GRIS aneb dotace bez papíru

Lada Knetlová, Ředitelka kanceláře, Grantová agentura ČR

Grantová agentura České republiky jako jediná instituce v naší zemi poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu. Ročně je do soutěže přijato okolo 2 500 projektů, které prochází sofistikovaným oponentním řízením. Přibližně 700 projektů je podpořeno a Grantová agentura je spravuje a vyhodnocuje. Informace o nich poskytuje do celostátních informačních systémů. Celý proces je prováděn dnes již zcela elektronicky za pomoci Grantového informačního systému GRIS. 

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Jordi Buch

Marketing and Business Development Director, Safelayer Secure Communications

Mr. Jordi Buch has a Degree in Technical Telecommunications Engineering and a Master’s degree in Business Administration. For more than 15 years, he has worked in the security area of telematic networks, especially in matters concerning secure identification, electronic signature and PKI (Public Key Infrastructure) solutions.

As Technical Manager, Jordi Buch participated in the creation of the first Spanish CERT (Computer Emergency Response Team) in 95, having developed the coordination of security incidents with the rest of CERTs in other countries.

Since its creation in 1999, Buch has been working at Safelayer Secure Communications S.A., where he holds the position of Marketing and Business Development Manager. He previously held the positions of Product Marketing Manager and Professional Services Manager. In the Spanish market, this company has become a leader in Citizen eID, eSignature and data protection solutions. In 2009, Safelayer received the Frost & Sullivan Marketing Strategy Leadership Award in Global PKI Systems. Currently, Safelayer counts on a distribution network of more than 20 VARs operating in EMEA and LATAM and participates in the development of Mobile ID and Remote Signature projects in different countries.

As a teacher, he has participated with various Master’s courses of ICT Security at different Spanish centers. He has also taken part as a track chair in many international seminars and conferences.

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Petr Diviš

Senior Systems Engineer, DELL EMC

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Petr Dolejší

Senior Business Consultant, SEFIRA

Pracuje dlouhodobě na pozici senior business konzultanta ve společnosti SEFIRA se zaměřením na aplikování bezpečnostních technologií v informačních systémech. Aktivně se podílí na návrhu a přípravě nových projektů aktivně pracující s elektronickým podpisem. Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, obor Matematické a softwarové inženýrství. V rámci své dlouholeté praxe má zkušenosti z různých pozic na projektech s převažujícím zaměřením jako analytik, projektový manažer a architekt IS.

Josef Donát

Partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL

Držitel prestižního ocenění Právník roku v oblasti práva ICT za rok 2014, je vedoucím specializace Právo ICT advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Ve své praxi se dlouhodobě věnuje rozsáhlým projektům v oblasti outsourcingu IT, cloud computingu, ochrany osobních údajů, elektronického dokazování, kybernetické bezpečnosti a dodávek informačních systémů. V poslední době se intenzivně věnuje dopadům nařízení GDPR a eIDAS do našeho právního prostředí a oblasti e-commerce. Vedl týmy například při přípravě smluvní dokumentace pro rozsáhlý outsourcing datových center, implementaci cloudových aplikací v bankovním sektoru, vyjednával zásadní smlouvy pro významného mobilního virtuálního operátora v České republice anebo hned pro dvě ze tří nejvýznamnějších bank v České republice poskytoval právní podporu při určování prvků kritické informační infrastruktury dle zákona o kybernetické bezpečnosti. Je hlavním autorem komentáře k nařízení eIDAS (C.H.Beck, 2017), unikátní publikace Právo v síti: průvodce právem na internetu (C.H.Beck, 2016) a spoluautorem dalších odborných publikací, např. publikace Základy práva informačních technologií (Wolters Kluwer, 2013). Josef je certifikovaným profesionálem v ochraně soukromí (CIPP/E).

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Michal Hanzal

Business Consultant, SEFIRA

Michal Hanzal působí jako Business Consultant ve společnosti SEFIRA, kde se zaměřuje na problematiku důvěryhodného vytváření, ověřování a dlouhodobé archivace elektronických dokumentů. Dříve pracoval ve společnosti Accenture Services na pozici Functional Architect. Michal Hanzal je absolventem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor Systémové inženýrství a informatika.

Petr Chlumský

IT Security Consultant, SEFIRA

Petr Chlumský působí ve společnosti SEFIRA jako IT Security Consultant. Primárně se zabývá analýzou, návrhem a implementací PKI řešení a související IT infrastruktury. Vystudoval doktorský studijní program Telekomunikační technika na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze.

Ondřej Jaroš

Senior Manager, KPMG Česká republika

Ondřej má více než dvacetileté zkušenosti v oboru informačních technologií a energetických a finančních služeb. Před nástupem do KPMG působil jako místopředseda představenstva ČEZ ICT Services, a.s. Mimo jiné měl na starosti kompetenční centrum obchodních a prodejních systémů a strategii a rozvoj ICT služeb  ve Skupině ČEZ. Jaroš vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT. Titul MBA získal na Katz Graduate School of Business.

Lada Knetlová

Ředitelka kanceláře, Grantová agentura ČR

Rocío Martínez

Regional Sales Director, Safelayer Secure Communications

Rocío Martínez has Bachelor’s Degree in Computer Engineering, Master’s Degree in Software Engineering and CISA certification. For more than 10 years she has been working in Information Security area, especially in Identity solutions: Public Key Infrastructure (PKI), Identity Management, Electronic Signature and Authentication.

As a Technical Expert, Rocío has been involved in several Citizen/National eID and Trust Service Provider (TSP) eID infrastructures deployments, such as Spanish Ministry of Defense, Uruguay National eID, Izenpe Trust Service Provider in Spain or SK Certification Center in Estonia.

Currently, from its position of business development at Safelayer, she is working with leading systems integrators in Government, TSP and Large Corporations eID infrastructure projects along different EMEA and LATAM countries.

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Zdeněk Pilz

Místopředseda představenstva ICT Unie

Vystudoval strojní fakultu ČVUT. Svou profesní dráhu zahájil v STS Říčany jako pracovník odpovědný za technologie a technický vývoj. S výpočetní technikou získal první zkušenosti na odboru informatiky Hutnictví železa, kde působil v období 1988-92. Odtud nastoupil k firmě Software602, do školící a konzultační divize. V roce 1994 přijal nabídku na pozici obchodníka pro státní správu u společnosti IBM. Od ledna 1998 pracoval na různých pozicích ve společnosti Sun Microsystems Czech, v srpnu 2004 se stal jejím generálním ředitelem. Po akvizici Sun Microsystems společností Oracle působil od června 2010 do dubna 2012 jako generální ředitel Oracle Czech. Do května 2013 byl generálním ředitelem ARBES Technologies. Byl generálním ředitelem FUJITSU Technology Solutions.

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Josef Smolka

IT Architect, SEFIRA

Pracuje ve společnosti SEFIRA jako architekt, kde pomáhá s návrhem komplexních paperless řešení a jejich integrací do prostředí zákazníků. Josef Smolka je absolventem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, kde příležitostně vyučuje různé aspekty softwarového inženýrství.

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Radek Šourek

Development and Services Director, SEFIRA

Radek Šourek působí ve společnosti SEFIRA jako technický ředitel. Během své praxe vedl celou řadu konzultačních a implementačních IT projektů pro komerční i státní instituce. Ve firmě odpovídá za vývoj systému OBELISK. Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze.

Jan Tejchman

Senior Solution Consultant, SEFIRA

Je absolventem stavební fakulty ČVUT, obor Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě. S informačními technologiemi má 20leté zkušenosti, více jak 10 let se pak věnuje digitalizaci, správě a archivaci dokumentů. Má bohaté zkušenosti z vedení mezinárodních projektů zaměřených na implementaci aplikací pro business process outsourcing a oblasti zpracování dokumentů ve společnosti Accenture Services a Siemens IT Solutions and Services. V současné době působí jako Business Consultant ve společnosti SEFIRA, kde se zaměřuje na problematiku dlouhodobé archivace elektronických dokumentů.

SEFIRA-Digital-Trust-Paperless-2018-prednasejici

Václav Trejdl

Vedoucí odboru uživatelské podpory obchodu v rámci úseku IT, Kooperativa pojišťovna

Studoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou, obor automatizační technika. V letech 1993 – 2001 působil v České spořitelně v IT, v oblasti zaměřené na klientský servis, specializace na přímé bankovnictví. V letech 2001-2004 v Pojišťovně České spořitelny, IT servis interním klientům. V letech 2004 – dodnes v Kooperativě pojišťovně, sekretariát ředitele agentury IT servis interním klientům, v úseku řízení změn jako projektový manažer, v úseku řízení interního obchodu, následně v úseku provozní podpory obchodu jako vedoucí odboru péče o klienta a v úseku informačních technologiích jako vedoucí odboru informační podpory obchodu.

Záštita

Posláním ICT UNIE je být respektovanou profesní organizací ICT průmyslu odstraňující bariéry brzdící rozvoj informačních a komunikačních technologií ve prospěch spotřebitelů. Chceme být partnerem i oponentem vládě České republiky v projektech podporujících směřování k evropské informační společnosti a modernímu výkonu státní a veřejné správy pracující efektivně pro občany i podnikatelský sektor.

Partneři

Dell EMC nabízí klientská řešení pro koncové spotřebitele a podniková řešení, technologie pro datová centra, řešení pro bezpečnost dat a virtualizaci a hyper-konvergovanou infrastrukturu. V současné době je Dell EMC partnerem pro ty největší globální firmy a organizace. Například 4 z 5 nejnavštěvovanějších internetových vyhledávačů běží na produktech od Dell EMC, stejně jako 3 ze 4 top platforem sociálních médií. Společnost Dell EMC dále spolupracuje se všemi vládami zemí skupiny G20 a dodává řešení 98 % firmám v žebříčku Fortune 500. Společnost rovněž dodala již přes milión serverů pro cloudové projekty. Vedle toho je také světovou jedničkou v prodeji serverů pro datová centra.

Společnost DNS působí úspěšně na českém trhu již 19 let. Za tu dobu se vyvinula v úspěšnou, sebevědomou a finančně stabilní firmu s obratem přes 2 miliardy korun. Takového úspěchu dosahuje firma s pomocí 70 zaměstnanců divizí Dell EMC, Lenovo, HP, IBM, Infrastruktura a bezpečnost, Software, Služby a cloud a Storage. Rozsah a kvalita poskytovaných služeb, široké produktové portfolio i technologické znalosti řadí DNS na špičku v oboru. Společnost je součástí skupiny eD’ System Group. Společnost DNS se také pravidelně umísťuje na předních místech v soutěži “Český IT VAD distributor“ pořádané časopisem Reseller Magazine a ChannelWorld.

Služby v oblasti auditu, daní, poradenství a práva poskytujeme stovkám firem z celé řady odvětví, zejména však z finančního, energetického a nemovitostního trhu. V České republice zaměstnáváme přes 1 000 odborníků a tím se řadíme mezi největší poskytovatele poradenských služeb v zemi. Klientům pomáháme zmírňovat rizika a uchopit obchodní příležitosti nejen u nás, ale také v zahraničí. Jako součást celosvětové sítě poradenských společností se KPMG Česká republika může opřít o znalosti a zkušenosti více než 200 tisíc expertů, kteří působí ve 154 státech světa.

sefira-digital-trust-paperless-conference-2018-partner-safelayer

Safelayer je předním poskytovatelem bezpečnostního softwaru pro infrastrukturu veřejných klíčů (PKI), multifaktorovou autentizaci, elektronický podpis, šifrování dat a ochranu elektronických transakcí. Technologie Safelayer se používá v projektech elektronické identity zahrnující uživatele, softwarové systémy, hardwarová zařízení a důvěryhodné služby v oblasti internetu a mobilních komunikací.

Skupina Thales je světovým dodavatelem elektroniky a dalších řešení. Produkty pro civilní i vojenské využití jsou vyvíjeny paralelně a sdílejí technologie s cílem zajistit bezpečí lidí, majetku i celých zemí. Informační a komunikační systémy Thales jsou určeny pro vlády, obranné složky, provozovatele kritické infrastruktury, podniky a finanční instituce. Komplexní nabídka end-to-end zabezpečení zahrnuje design architektury, vývoj bezpečnostních a šifrovacích řešení, jejich otestování, certifikace a celoživotní řízení i správa. Thales má 40letou historii v ochraně citlivých i vysoce utajených informací.

Mediální partneři

SEFIRA-Digital-Trust-&-Paperless-2017-partner-cio

Vila Grébovka, Havlíčkovy sady 58, Praha 2

V roce 1870 nechal podnikatel Moritz Gröbe vystavět své letní sídlo a v jeho okolí vybudovat anglický park. Dvoupatrovou vilu ve stylu italské renesance projektoval Antonín Barvitius, vlastní stavbu prováděl stavitel František Havel v letech 1871 – 88. Interiéry navrhoval Josef Schulz. Na fasádě pod střechou budovu zdobí pás fresek s motivy dětí od malíře Kuglera. Plastická výzdoba interiérů je od sochaře Detema. Vila má v přízemí obrovskou terasu spojenou dvouramenným schodištěm s vinicí sv. Kláry. Z přízemní terasy je nádherný rozhled na jižní část města.